Arkivbild.

JK sågar regeringens lagförslag om "ensamkommande" – omöjligt att förstå

Publicerad 8 mars 2018 kl 19.10

Lag & Rätt. Justitiekanslern säger nu nej till regeringens förslag om att ensamkommande ska få en extra chans att stanna i Sverige. JK menar bland annat att förslaget brister ur ett rättssäkerhets- och likabehandlingsperspektiv, och att det rentav kan bryta mot grundlagen, skriver man i sitt yttrande.

Gilla artikeln på Facebook

Tidigare har Migrationsverket sågat regeringens förslag om att ensamkommande ska få en ny chans att stanna i Sverige för att studera. Myndigheten menade att förslaget är rättsosäkert och verkningslöst.

Nu kommer Justitiekanslern med liknande kritik. JK menar visserligen att förslaget är "vällovligt", men ser flera problem.

Justitiekanslern säger att man tagit del av Migrationsverkets remissyttrande och instämmer "i allt väsentligt" i de synpunkter som där framförs.

Inte heller JK tror att förslaget kommer ge önskad effekt och i praktiken göra att de "ensamkommande" få stanna.

"Mot bakgrund av de svårigheter som i många fall finns att fastställa asylsökandes identitet och de problem som också finns när det gäller bedömningen av asylsökandes ålder är det enligt Justitiekanslern högst osäkert om ett genomförande av det nu framlagda förslaget kommer att få avsedda effekter", skriver JK i sitt remissyttrande.

På grund av att de asylsökande inte kommer kunna visa eller göra sin ålder sannolik delar JK Migrationsverkets slutsats om att det saknas förutsättningar att bevilja uppehållstillstånd för en övervägande del av de sökande, trots att man satt beviskravet till "sannolikt".

Justitiekanslern ser även en risk med att två personer i samma situation och som har ansökt om asyl samtidigt behandlas olika, enbart beroende på när Migrationsverket har registrerat deras ansökan och fattat beslut. Detta kan bryta mot grundlagen.

"Under den fortsatta beredningen behöver det mot den bakgrunden analyseras hur förslaget förhåller sig till bestämmelsen i 1 kap. 9 § RF om att domstolar, förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör förvaltningsuppgifter i sin verksamhet ska beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet", skriver JK.

Förslaget innebär också att personer som kan vara flera år äldre än vad som anges i beslutet om uppehållstillstånd kan komma att beviljas uppehållstillstånd och möjlighet att studera på gymnasiet.

Dessutom undrar myndigheten om det ens finns resurser till att hantera de 9.000 "ensamkommande" som omfattas av förslaget.

"Mot bakgrund av Migrationsverkets sedan länge kända och alltjämt existerande problem med långa handläggningstider bör det närmare klarläggas om verket kommer att ha tillräcklig beredskap och resurser för att med den skyndsamhet som förslaget förutsätter kunna hantera dessa ca 9 000 ytterligare ansökningar", skriver JK.

Myndigheten är också starkt kritisk till att regeringen inte vill genomföra kontroller om de berörda invandrarna verkligen studerar.

"En ordning utan närmare kontroller innebär att kravet att den sökande ska studera eller ha för avsikt att studera framstår som meningslöst", påpekar man.

Enligt JK är lagförslaget så lagtekniskt krångligt att myndigheter och domstolar kommer få svårt att tillämpa det, och "för de enskilda som är närmast berörda torde det knappast ens vara möjligt att ta till sig lagens innehåll", heter det i remissyttrandet.


Nyheter från förstasidan

Ekonominyheter

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.

Senaste huvudledare

Ingen kronisk kansler. Ett annat Tyskland är att vänta när Angela Merkel väl lämnar makten.0 

Nästan alla lever på bidrag. "Anmärkningsvärt" att folkslaget ändå anser sig ha överlägset bäst livskvalitet, enligt forskare.0 Plus

Vetenskap

Särskilda celler gör vissa modigare. Forskarnas upptäckt kan förklara skillnaden i riskbeteende.0 

Få samhällsvetenskapliga studier seriösa. Forskare upprepade studier från de mest prestigefyllda tidskrifterna.0 Plus

Kultur

Alla gamla svenska tidningar snart gratis på nätet. Svenska pressarvet kan digitaliseras tack vare donation.0 

Afrikanskättad skådis kan bli nästa James Bond – "Tiden är inne". Producenten öppnar dörren för svart James Bond.0 Plus