Upphovsman: 
Melker Dahlstrand

Talmannen Andreas Norlén.