Upphovsman: 
Brave Books

Ashley St. Clair, 22, och hennes nya bok.