Verket återges i Fria Tider med stöd av 23 § upphovsrättslagen.

Av 23 § 3 upphovsrättslagen framgår att offentliggjorda konstverk får återges i en tidning eller tidskrift i samband med en redogörelse för en dagshändelse, dock får detta inte ske om verket har skapats för att återges i en sådan publikation.

Av prop. 2004/05:110 s. 224 framgår att bestämmelsen, såvitt gäller publicering på Internet, inte är begränsad till att omfatta enbart tidningar och tidskrifter i analog form.

Fotografiska verk (bilder med verkshöjd) är "alster av bildkonst" i upphovsrättslagens mening och ingår således i bestämmelsens begrepp konstverk. De får därför återges med stöd av bestämmelsen. Även fotografiska bilder (som saknar verkshöjd) får återges med stöd av hänvisningsregeln i 49 § 4 st. upphovsrättslagen.

Återgivning får bara ske om det görs i överensstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet.

Bilder tagna av tidningar eller andra pressfotografer får liksom bildbyråers bilder inte återges i Fria Tider med stöd av 23 § upphovsrättslagen.

 

Prenumerera på RSS - Återgivningsrätt: 23 § 3-användning