Upphovsman: 
Frankie Fouganthin

Gustaf Reinfeldt.