Upphovsman: 
president.gov.ua

Volodymyr Zelenskyj.