PFAS

PFAS-förgiftade Ronnebybor får skadestånd

Publicerad 5 december 2023 kl 14.50

Inrikes. Högsta domstolen slår i en dom idag fast att drygt 150 boende i Ronneby, som genom dricksvattnet fått höga halter av PFAS i blodet, har drabbats av personskada och ska få skadestånd.

Dela artikeln

Dricksvattnet från Brantafors vattenverk i Ronneby kommun innehöll mycket höga halter av PFAS som kom från brandskum som använts vid brandövningar på Blekinge flygflottilj.

Föroreningarna i vattnet har lett till att boende i området har fått höga halter av PFAS i blodet.

Drygt 150 boende väckte talan mot det kommunala vattenbolaget och begärde att domstolen skulle fastställa att bolaget var skyldigt att ersätta dem för personskada.

Talan grundades på produktansvarslagen. Enligt den lagen ska skadestånd betalas för personskada som en produkt, till exempel dricksvatten, har orsakat på grund av en säkerhetsbrist. Skadeståndet kan avse kostnader, inkomstförlust och fysiskt eller psykiskt lidande som personskadan har lett till.

Tingsrätten biföll talan. Hovrätten kom dock fram till att de höga halterna av PFAS i blodet hos de boende medför att de löper en – sett i förhållande till personer som inte utsatts för motsvarande exponering – förhöjd risk att drabbas av vissa negativa hälsoeffekter och sjukdomar. Denna risk för framtida besvär utgjorde enligt hovrätten inte en personskada. Hovrätten avslog därför talan.

Högsta domstolen konstaterar att risken för att ett fysiskt defekttillstånd ska inträda i framtiden principiellt sett inte i sig kan anses utgöra en personskada. Till skillnad från hovrätten anser HD dock att utredningen ger tillräckligt stöd för att dra slutsatsen att ett sådant defekttillstånd redan har uppkommit hos var och en av klagandena i form av förhöjda halter av PFAS i blodet. Därigenom anses klagandena ha drabbats av personskada.

– De boende har genom dricksvattnet drabbats av höga halter av PFAS i blodet, vilket medför en förhöjd risk för vissa negativa hälsoeffekter och sjukdomar. Domstolens bedömning är att de höga halter PFAS som de boende har i blodet innebär en så beaktansvärd fysisk försämring av deras kroppar att de drabbats av ett fysiskt defekttillstånd som i skadeståndsrättslig mening är en personskada, säger justitierådet Jonas Malmberg i en kommentar.

De boendes talan har gått ut på att domstolen ska fastställa att de drabbats av en personskada i skadeståndsrättslig mening. Detta har Högsta domstolen alltså gjort. Däremot har det inte ingått i domstolens prövning att ta ställning till i vilken utsträckning personskadorna har medfört några skadeföljder som ger dem rätt till ersättning.


Nyheter från förstasidan

Uppgift: 77 döda i israelisk attack mot matkö

"Massaker." Offren ska ha väntat på att ta emot förnödenheter.0 

Ekonominyheter

Skjuter i höjden. En bitcoin kostar nu 62.000 dollar.0 


Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.