Bilden återges i Fria Tider med stöd av 22 § upphovsrättslagen.

Bilden, som kan vara en bildruta ur en filmsekvens, uppnår enligt Fria Tiders bedömning inte verkshöjd. Den återges i Fria Tider eftersom citeringen är nödvändig för att kritisera, utlägga eller belysa originalbilden eller för att understryka Fria Tiders egna ställningstagande eller för att ytterligare utveckla vad som skildras i den bild som har citerats. När dessa förutsättningar är för handen får citering ske med stöd av 22 och 46 §§ 3 st. upphovsrättslagen.

Av 22 § upphovsrättslagen framgår att man får citera ur offentliggjorda verk "i överensstämmelse med god sed" och i en motiverad omfattning. Citaträtt för fotografiska verk och filmverk finns inte, enligt prop. 1992/93:214 s 77 f. Se istället 23 § 3 upphovsrättslagen om återgivningsrätt. För bilder och videobilder som inte uppnår verkshöjd finns genom hänvisningsregeln i 46 § 3 st. upphovsrättslagen en citaträtt.

För att ett citat skall vara berättigat måste det enligt NJA II 1961 s. 1301 uppbäras av ett "lojalt syfte". Som god sed kan enligt NJA 1996 s. 712 citering användas "för att kritisera, utlägga eller belysa det andra verket eller för att understryka det egna ställningstagandet eller ytterligare utveckla vad som sägs i det citerade". Uttalandet får anses äga tillämpning även när det citerade inte är ett verk.

Som regel ska citatet alltså vara ett hjälpmedel inom ramen för eget arbete och användas för att på något vis förbättra det nya verket. Av SOU 1956:25 s. 199 framgår att citaträtten inte skyddar citat som används bara för att öka underhållningsvärdet hos det egna verket.

Det finns ingen regel som begränsar citaträtten, eller innebörden av ordet "citat", till verk som kan läsas upp eller skrivas ned. Detta framgår av SOU 1956. s. 202 där det uttalas att citering får ske oavsett i vilken form citatet görs tillgängligt för allmänheten och oavsett i vilken form originalet publicerades, och där kartor tas som exempel. Av samma SOU framgår även att "citaträtten bör kunna åberopas, om exempelvis i en filmkrönika, som sändes ut i television, återgives en enstaka kort scen ur ett av de i krönikan behandlade filmverken".

Situationen är snarlik den då Fria Tider skriver om exempelvis ett tv-inslag eller webbtv-inslag från annan tidning och då måste visa en bild ur originalinslaget för att läsaren ska kunna begripa poängen med texten eller vidden av det som vår egen artikel hävdar. Däremot torde citering på detta sätt inte få ske i "underhållningssyfte" eller för att illustrera det inträffade. Om citering däremot är nödvändigt för att bevisa för läsaren att vår artikel är sann torde citering kunna vara tillåten.

Med de höga krav som Fria Tider ställer på citering ska rättigheten endast användas när en film eller bild:

1. Inte uppnår verkshöjd
OCH
2. Citering är nödvändig för att skapa en meningsfull artikel om det inträffade.
OCH
3. Något av HD:s exempel på motiverade ändamål, dvs "kritisera, utlägga eller belysa det andra verket eller för att understryka det egna ställningstagandet eller ytterligare utveckla vad som sägs i det citerade" alltid vara för handen när bilder eller video citeras med stöd av denna rättighet.

 

Prenumerera på RSS - Citaträtt: 22 §-användning