Upphovsman: 
Polisen

Victoria Kawesa i samband med misshandeln.