26 § a-användning

Detta material återges med stöd av 26 § a 2 st. upphovsrättslagen eftersom det ingår i en handling som är upprättad hos en svensk myndighet och eftersom det inte utgör något av följande.

  1. Officiella svenska kartor
  2. tekniska förebilder
  3. datorprogram
  4. verk som skapats för undervisning
  5. verk som är resultatet av vetenskaplig forskning
  6. alster av bildkonst
  7. musikaliska verk
  8. diktverk eller
  9. verk av vilka exemplar genom en myndighets försorg tillhandahålls allmänheten i samband med affärsverksamhet.

Återgivningsrätten enligt 26 § a 2 st. URL gäller allmänna handlingar. Enligt 2 kap. 3 § TF är en allmän handling en framställning i skrift eller bild eller en upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel. Handling är allmän om den förvaras hos myndighet och enligt 6 eller 7 § är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndighet. En allmän handling på en myndighets hemsida är att anse som upprättad enligt 2 kap. 7 § TF eftersom den har "justerats av myndigheten eller på annat sätt färdigställts" före publicering.

I begreppet alster av bildkonst ingår alla fotografier som uppnår verkshöjd, dvs. inte vanliga pressbilder och liknande. I princip kan arrangerade bilder vara alster av bildkonst, medan bilder som utgör ren fotografisk dokumentation av en händelse eller ett objekt sällan anses ha verkshöjd. Huruvida en yrkesfotograf har tagit bilden torde sakna betydelse, liksom om den tagits med professionell kamera eller annars har hög bildkvalitet. Har smink, ljussättningsutrustning etc. använts torde det däremot tala för att verkshöjd kan föreligga. Enligt ett förhandsbesked från EU-domstolen 2012 krävs för verkshöjd "att fotografiet är upphovsmannens intellektuella skapelse som avspeglar hans eller hennes personlighet och som kommer till uttryck genom att upphovsmannen gjort fria och kreativa val i samband med skapandet av fotografiet". Enkel efterbehandling, såsom allmänt vedertagen justering av ljus- och färgnivåer i ett bildbehandlings­program, torde till följd av det så kallade dubbel­skapande­kriteriet (som innebär att verkshöjd inte kan uppnås genom åtgärder som på grund av slumpen kan ha vidtagits på samma sätt av någon annan) inte automatiskt innebära att ett fotografi erhåller verkshöjd.

Material som har tillhandahållits allmänheten gratis (exempelvis via myndighetens hemsida) kan inte åtnjuta skydd enligt bestämmelsen om affärsverksamhet. Material i en myndighetstidning som endast tillhandahålls myndighetens betalande kunder kan däremot åtnjuta skydd av bestämmelsen enligt propositionen. Kravet på att materialet ska utgöra ett verk innebär att en fotografisk bild som inte uppnår verkshöjd saknar skydd även om den tillhandahålls genom affärsverksamhet.

Sveriges myndigheter utgörs av regeringen, domstolarna och förvaltningsmyndigheterna. Statskontoret delar in (s. 16 ff) myndigheterna i allmänna förvaltningsmyndigheter, affärsverk, universitet och hög­skolor, myndigheter som ingår i myndighetskoncerner samt myndigheter utan egen personal. Statliga och kommunala bolag är inte myndigheter.

 

Prenumerera på RSS - Återgivningsrätt: 26 § a-användning