Upphovsman: 
Alexey Yushenkov / Алексей Юшенков

Aleksej Navalnyj.